Construction and Regional Development of the Slovak Republic

Zákon č. 300/2012 Z. z. z 18. septembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) Act n. 300/2012 Coll. is the amendment to the Act n. 555/2005 Coll., implementing the Directive on the energy performance of buildings recast No 2010/31/EU into Slovak law. 
Post date: 4 Feb 2014
Type: Publication

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyč. 364/2012 Z. z.  z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerial Decree of the Ministry of Transport, Construction and Regional  Development of the Slovak Republic No. 364/2012 Coll. of 12 November 2012, which implements the Act No. 555/2005 Coll. on the energy performance of buildings and on the amendments to certain laws, as amended. 
Post date: 4 Feb 2014
Type: Publication