Practices

Slovak Republic - Ministerial Decree n. 364/2012 Coll. on the energy performance of buildings and on the amendments to certain laws, as amended

Share this Post:

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republikyč. 364/2012 Z. z.  z 12. novembra 2012, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Ministerial Decree of the Ministry of Transport, Construction and Regional  Development of the Slovak Republic No. 364/2012 Coll. of 12 November 2012, which implements the Act No. 555/2005 Coll. on the energy performance of buildings and on the amendments to certain laws, as amended.

 

The Ministerial Decree gives all the necessary conditions and requirements to calculate and rate the energy performance of buildings.

 

It includes requirements on calculation, definition of indicators and global indicator, energy performance classes for different indicators and a global indicator for primary energy, the required content of the energy performance certificates, proposal on requirements for measures, conditions for requesting a grant for research works focused on energy performance of buildings, default values, primary energy factors, contents of the report and an energy performance certificate template. 

Comments