Μέλη

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Εικόνα Francesco Mariottini

Francesco Mariottini

Marie Curie Researcher, Centre for Renewable Energy Systems Technology (CREST) at Loughborough University (Academia)
United Kingdom

Μιλάει English French Italian

Σύνδεσμος

SOLAR-TRAIN project:

The quality assurance in the photovoltaic industry is yet in its infancy, requiring both underpinning science and trained personnel to reduce costs of energy. An unmet industrial requirement is an accelerated, and operating...
Σύνδεσμος

SOLAR-TRAIN project

The quality assurance in the photovoltaic industry is yet in its infancy, requiring both underpinning science and trained personnel to reduce costs of energy. An unmet industrial requirement is an accelerated, and operating...
Ειδήσεις

hybridGEOTABS first newsletter (March 2017) online

hybridGEOTABS first newsletter contains a short introduction to the technology and objectives of the research project. It also gives a summary of progress as shared at the recent project meeting in Finland, in particular, the chosen demo...
Σύνδεσμος

hybridGEOTABS project: controlling the power of the ground by integration

Geothermal energy is limitless, ubiquitous and free at the point of use. When combined with the very high energy efficiency of TABS and application range of hybrid systems, it offers huge potential to meet heating and cooling needs in Europe, and...
Tool

TABSDesign: a free tool for the sizing and control of thermally activated building systems (TABS)

The free HVAC design tool “TABSDesign” is a computational aid for the sizing and control of thermally activated building systems (TABS). It supports and executes HVAC design of TABS through the unknown-but-bounded (UBB) planning...
Note

Introduction to GEOTABS: combining thermally activated building systems (TABS) with ground coupled heat pumps (GCHP) and passive heat exchangers

GEOTABS is an acronym for the combination of geothermal heat pumps with thermally activated building systems (TABS).  It is an innovative clean technology for energy efficient and healthy buildings which has several advantages; the radiant heating...
Note

Approval of the EN-ISO Energy Performance Buildings (EPB) and EPB EN-standards

On last REHVA journal, Jaap Hogeling has announced that the series of 17 EN-ISO Energy Performance Buildings (EPB) standards and 29 EPB EN-standards passed the Final Vote last week of January 2017 and will soon be published.   This set of...
Publication

Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine

Osnovni namen smernic je prikaz možnih naborov ukrepov za energetsko prenovo, ki so v skladu z zahtevami varstva dediščinskih lastnosti stavbe in ne posegajo bistveno v njeno strukturo in zunanjo podobo. Obsegajo ukrepe za izboljšanje stavbnega...
Publication

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa: poradnik na temat efektywności energetycznej budynków

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa publikuje poradnik na temat efektywności energetycznej budynków. Jest to zbiór informacji, przydatnych na etapie projektowania, budowy, jak również podczas użytkowania budynków lub ich części. W opracowaniu...
Publication

Planning and Building regulations in Sweden, status in June 2016

The Swedish national government translated into English, for information purposes only, the Planning and Building Act (2010:900) including amendments up to SFS 2016:537, and the Planning and Building Ordinance (2011:338) including amendments up to...