Μέλη

Εικόνα Klaus Hoppe

Klaus Hoppe

Director, Klaus Hoppe Consulting (Private (SME or independent))
Germany

Μιλάει Undefined English French German Italian

Kudos