Learn

Kto będzie miał uprawnienie do wystawiania świadectw energetycznych?

Share this Post:

Zgodnie z art.5 p.8 znowelizowanego Prawa Budowlanego:

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:

1) posiada pełna zdolność czynności prawnych;

2) ukończyła co najmniej magisterskie studia, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;

3) posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej

Author: Malgorzata POPIOLEK (National Energy Conservation Agency)
Date:   10/03/08