Practices

Sidosryhmäanalyysi ja kansalliset lähes nollaenergiakorjausklusterit

Share this Post:
NeZeR-hanke edistää lähes nollaenergiatason korjausten (Nearly Zero Energy Building Renovation, NZEBR) toteuttamista ja älykästä integrointia sekä uusiutuvien energianlähteiden käyttöä Euroopan korjausmarkkinoilla. Siihen kuuluu tärkeimpien sidosryhmien edustajista koostuvien kansallisten klusterien luominen. Näiden avulla pyritään varmistamaan lähes nollaenergiakorjausten sekä uusiutuvan energian tuotannon yleistyminen pitkällä aikavälillä.
Tässä raportissa esitetyn sidosryhmäanalyysin tavoitteena oli määrittää lähes nollaenergiatason korjausten ja uusiutuvien energianlähteiden tuotannon kohderyhmiä kansallisella tasolla. Määritettyjen sidosryhmäorganisaatioiden edustajat kutsutaan mukaan kansallisiin NZEBR-klustereihin sekä räätälöityihin NeZeR-koulutuksiin. 
NeZeR-sidosryhmäanalyysiä varten kussakin maassa suoritettiin nelivaiheinen arviointi. Ensimmäisessä vaiheessa määritettiin sidosryhmät. Toisessa vaiheessa arvioitiin kunkin sidosryhmän vaikutusvalta sekä kiinnostus lähes nollaenergia -korjauksia ja uusiutuvien energianlähteiden käyttöä kohtaan. Arviointi tapahtui asteikolla 1–5 (1 = erittäin alhainen, 2 = alhainen, 3 = ei alhainen eikä korkea, 4 = korkea, 5 = erittäin korkea). Kolmannessa vaiheessa kumppanit jakoivat sidosryhmät neljään luokkaan. Käytetyt luokat olivat tärkeimmät toimijat (Key Players, KP), täytä tarpeet (Meet their needs, MTN), huomioi (Show consideration, SC) ja vähiten tärkeät (Least important, LI). Neljännessä vaiheessa kumppanit esittivät yhteenvedon sidosryhmäanalyysistään.

Comments