Practices

Roadmap för näranollenergirenoveringar och förnyelsebara energikällor i Sverige

Share this Post:

NeZeR_logo

NeZeR-projektet syftar till att främja nära-nollenergirenovering (NZEBR) och utbyggnaden av förnybara energikällor (RES) på den europeiska renoveringsmarknaden. Projektet omfattar bostäder i stadsmiljö. Vilken typ av bostäder som innefattas inom denna kategori i projektet specificeras och avgränsas ytterligare av de olika medlemsländerna. Syftet med projektet är att göra NZEBR till rådande praxis för renovering och därigenom förbättra prestandan hos befintliga bostadshus, minska energianvändningen hos det totala byggnadsbeståndet samt uppnå en betydande minskning av byggsektorns utsläpp av växthusgaser och minska beroendet av icke-förnybara energikällor i Europa.

 

För att underlätta genomförandet av NZEBR och RES, har en kartläggning av hinder och glapp (kallad roadmap) skapats. De länder som är representerade i projektet är; Finland, Rumänien, Spanien, Sverige och Nederländerna. Denna rapport presenterar roadmapen för Sverige.

.