Practices

The Commission is in the process of updating some of the content on this website in light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Program roboczy Horyzont 2020 na lata 2018-2020: Działania na rzecz klimatu, środowisko naturalne, efektywność wykorzystania zasobów i surowców

Share this Post:

ec.europa.eu

Program pracy Societal Challenge 5 na lata 2018-2020 koncentruje się na przejściu na bardziej ekologiczną gospodarkę zasobooszczędną i odporną na zmiany klimatyczne w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, demonstrując silne zaangażowanie na rzecz realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju (SDG) oraz celów w zakresie Umowa COP21 z Paryża . Ogólnie rzecz biorąc, program roboczy w dużym stopniu przyczynia się do koncentracji "Budowania niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatyczne przyszłości" oraz "Podłączania korzyści ekonomicznych i środowiskowych - gospodarki okrągłej".

Zrównoważony rozwój leży u podstaw tego wyzwań społecznych, a niniejszy program prac przyczynia się do wielu z 17 celów zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonego i trwałego wzrostu gospodarczego; działanie dotyczące klimatu; odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; przemysł, innowacje i infrastrukturę; zrównoważone miasta i wspólnoty; czysta woda i sanitacja; oraz zrównoważone wykorzystanie ekosystemów naziemnych.

W ramach tego programu prac wspierane są działania na rzecz badań i rozwoju, które mają na celu zarówno lepsze zrozumienie przyczyn zmian klimatycznych, jak i przygotowanie ścieżek i rozwiązań do ich rozwiązania, stanowiące podstawę europejskich i globalnych wysiłków zmierzających do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego. Poza ogólnym naciskiem na Europę (w tym na regiony peryferyjne), szczególną uwagę zwrócą się na gorące punkty klimatyczne oraz na współpracę z kluczowymi partnerami międzynarodowymi.

Jednocześnie działania w ramach tego programu prac mają na celu pomoc w tworzeniu społeczeństw, które są odporne na skutki zmian klimatycznych, ekstremalnych wydarzeń i klęsk żywiołowych. Miasta są domem złożonych, zależnych od siebie wyzwań związanych z wyczerpywaniem zasobów, zmianami klimatycznymi, degradacją środowiska, zanieczyszczeniem, problemami zdrowotnymi i wykluczeniem społecznym. Dlatego też działania zmierzają do opracowania, wdrożenia i zatwierdzania podejść opartych na rozwiązaniach opartych na naturze, które mogą równocześnie sprostać tym wyzwaniom. Zgodnie z obecnymi unijnymi ramami polityki w zakresie badań i innowacji rozwiązania oparte na naturze definiuje się jako: "Żywe rozwiązania inspirowane i wspierane przez naturę, które jednocześnie zapewniają korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne oraz przyczyniają się do wzmocnienia odporności. Rozwiązania te przynoszą więcej natury i naturalnych cech i procesów do miast, krajobrazów i krajobrazów morskich, poprzez dostosowane lokalnie, efektywne pod względem zasobów i systemowe interwencje. "Ostatecznie działania będą wspierać zarówno globalną agendę miejską przyjętą w Quito, jak i ramy Sendai w zakresie zmniejszania ryzyka katastrof.

Działania w ramach niniejszego programu prac, ze szczególnym uwzględnieniem wody, będą wspierać i przyspieszyć wdrażanie unijnych zasobów wodnych, efektywnego gospodarowania zasobami i zależnych od wody polityk i inicjatyw przemysłowych, w tym Europejskiej Wody Partnerstwa Innowacyjnego (EIP Water). Będą one również przyczyniać się do unijnych strategii w dziedzinie energii, działania na rzecz klimatu i gospodarki cyfrowej, przy jednoczesnym wzmocnieniu międzynarodowej współpracy i partnerstwa w sprawie inteligentnych rozwiązań, technologii i zarządzania w wodach, a tym samym wspierania Europy w realizacji odpowiednich zobowiązań w ramach strategii lizbońskiej z 2030 r. dla zrównoważonego rozwoju. W okresie 2018-2020 Societal Challenge 5 popiera również inicjatywę PRIMA (Partnerstwo na rzecz Badań i Innowacji na Morzu Śródziemnym).

Wreszcie działania w ramach niniejszego programu pracy mają na celu ochronę i rozwój dobrobytu naturalnego i kulturowego, takie jak różnorodność biologiczna, ekosystemy i materialne dziedzictwo kulturowe oraz wykorzystanie ich wartości dla gospodarki i społeczeństwa. Działania będą również miały na celu wykorzystanie bogactwa istniejących danych i informacji obserwacyjnych Ziemi w celu wspierania celów celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarówno w zakresie działań związanych z klimatem, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, konkurencyjności przedsiębiorstw lub innych.

Dokument można pobrać z poniższego linku.