Practices

Program roboczy Horyzont 2020 na lata 2018-2020: Działania na rzecz klimatu, środowisko naturalne, efektywność wykorzystania zasobów i surowców

Share this Post:

ec.europa.eu

Program pracy Societal Challenge 5 na lata 2018-2020 koncentruje się na przejściu na bardziej ekologiczną gospodarkę zasobooszczędną i odporną na zmiany klimatyczne w zgodzie ze środowiskiem naturalnym, demonstrując silne zaangażowanie na rzecz realizacji celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju (SDG) oraz celów w zakresie Umowa COP21 z Paryża . Ogólnie rzecz biorąc, program roboczy w dużym stopniu przyczynia się do koncentracji "Budowania niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatyczne przyszłości" oraz "Podłączania korzyści ekonomicznych i środowiskowych - gospodarki okrągłej".

Zrównoważony rozwój leży u podstaw tego wyzwań społecznych, a niniejszy program prac przyczynia się do wielu z 17 celów zrównoważonego rozwoju, w tym zrównoważonego i trwałego wzrostu gospodarczego; działanie dotyczące klimatu; odpowiedzialna konsumpcja i produkcja; przemysł, innowacje i infrastrukturę; zrównoważone miasta i wspólnoty; czysta woda i sanitacja; oraz zrównoważone wykorzystanie ekosystemów naziemnych.

W ramach tego programu prac wspierane są działania na rzecz badań i rozwoju, które mają na celu zarówno lepsze zrozumienie przyczyn zmian klimatycznych, jak i przygotowanie ścieżek i rozwiązań do ich rozwiązania, stanowiące podstawę europejskich i globalnych wysiłków zmierzających do osiągnięcia celów Porozumienia Paryskiego. Poza ogólnym naciskiem na Europę (w tym na regiony peryferyjne), szczególną uwagę zwrócą się na gorące punkty klimatyczne oraz na współpracę z kluczowymi partnerami międzynarodowymi.

Jednocześnie działania w ramach tego programu prac mają na celu pomoc w tworzeniu społeczeństw, które są odporne na skutki zmian klimatycznych, ekstremalnych wydarzeń i klęsk żywiołowych. Miasta są domem złożonych, zależnych od siebie wyzwań związanych z wyczerpywaniem zasobów, zmianami klimatycznymi, degradacją środowiska, zanieczyszczeniem, problemami zdrowotnymi i wykluczeniem społecznym. Dlatego też działania zmierzają do opracowania, wdrożenia i zatwierdzania podejść opartych na rozwiązaniach opartych na naturze, które mogą równocześnie sprostać tym wyzwaniom. Zgodnie z obecnymi unijnymi ramami polityki w zakresie badań i innowacji rozwiązania oparte na naturze definiuje się jako: "Żywe rozwiązania inspirowane i wspierane przez naturę, które jednocześnie zapewniają korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne oraz przyczyniają się do wzmocnienia odporności. Rozwiązania te przynoszą więcej natury i naturalnych cech i procesów do miast, krajobrazów i krajobrazów morskich, poprzez dostosowane lokalnie, efektywne pod względem zasobów i systemowe interwencje. "Ostatecznie działania będą wspierać zarówno globalną agendę miejską przyjętą w Quito, jak i ramy Sendai w zakresie zmniejszania ryzyka katastrof.

Działania w ramach niniejszego programu prac, ze szczególnym uwzględnieniem wody, będą wspierać i przyspieszyć wdrażanie unijnych zasobów wodnych, efektywnego gospodarowania zasobami i zależnych od wody polityk i inicjatyw przemysłowych, w tym Europejskiej Wody Partnerstwa Innowacyjnego (EIP Water). Będą one również przyczyniać się do unijnych strategii w dziedzinie energii, działania na rzecz klimatu i gospodarki cyfrowej, przy jednoczesnym wzmocnieniu międzynarodowej współpracy i partnerstwa w sprawie inteligentnych rozwiązań, technologii i zarządzania w wodach, a tym samym wspierania Europy w realizacji odpowiednich zobowiązań w ramach strategii lizbońskiej z 2030 r. dla zrównoważonego rozwoju. W okresie 2018-2020 Societal Challenge 5 popiera również inicjatywę PRIMA (Partnerstwo na rzecz Badań i Innowacji na Morzu Śródziemnym).

Wreszcie działania w ramach niniejszego programu pracy mają na celu ochronę i rozwój dobrobytu naturalnego i kulturowego, takie jak różnorodność biologiczna, ekosystemy i materialne dziedzictwo kulturowe oraz wykorzystanie ich wartości dla gospodarki i społeczeństwa. Działania będą również miały na celu wykorzystanie bogactwa istniejących danych i informacji obserwacyjnych Ziemi w celu wspierania celów celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zarówno w zakresie działań związanych z klimatem, gospodarki wodnej, ochrony środowiska, konkurencyjności przedsiębiorstw lub innych.

Dokument można pobrać z poniższego linku.